ekonomia, turystyka: prof. WSB dr hab. Daniel Puciato